Splošni pogoji uporabe aplikacije Qwilink

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

Izrazi v Splošnih pogojih imajo naslednji pomen:

 1. Acenta je Acenta d.o.o., Kranjska cesta 4, MŠ: 2079968000, ID št. za DDV: SI97997404.
 2. Aplikacija Qwilink (v nadaljevanju kot Qwilink) je računalniški sistem s pripadajočo strojno in programsko opremo, s katerim Acenta zagotavlja storitve po teh Splošnih pogojih. Qwilink je aplikacija ki je v izključni lasti Acente.
 3. Splošni pogoji so vsakokrat veljavni Splošni pogoji uporabe Qwilink (v nadaljevanju kot SP).
 4. Uporabnik je oseba, ki uporablja Qwilink bodisi kot Trgovec bodisi kot Pooblaščeni uporabnik.
 5. Trgovec je fizična ali pravna oseba, ki uporablja Qwilink, je sprejela te Splošne pogoje ter se prijavila v Qwilink kot uporabnik. To je oseba, ki prek Qwilink ureja spletno stran, dodaja, in ureja izdelke in/ali storitve, novice in akcijsko ponudbo, prodaja svoje izdelke in/ali storitve.
 6. Obiskovalec je oseba, ki na spletnih straneh, ki jih je prek Qwilink ustvaril Trgovec, brska po spletnih kanalih, nakupuje izdelke in/ali storitve.
 7. Pooblaščeni uporabnik je vsaka oseba, ki jo Trgovec pooblasti za upravljanje z računom Qwilink. Pooblaščeni uporabnik je lahko Administrator računa in/ali Urednik vsebin.
 8. Uporabnina je mesečno nadomestilo, ki ga v skladu z SP Trgovec plačuje Acenti za uporabo Qwilink-a.
 9. Obrazec je obrazec za kreiranje računa Qwilink in je dostopen preko Domače strani Qwilink. Vstopna koda so parametri, potrebni za uspešno prijavo v Qwilink. Ta pojem združuje: E-poštni naslov in geslo za vstop v administratorski vmesnik.
 10. Imetnik vstopne kode je fizična oseba, ki uporablja Qwilink kot Uporabnik. Če gre za pravno osebo, je imetnik vstopne kode tista fizična oseba, ki jo pravna oseba imenuje za pooblaščenca za uporabo Qwilink. Šteje se, da je zakoniti zastopnik pravne osebe vedno tudi Uporabnik.
 11. Domača stran Qwilink je http://www.Qwilink.me/.

 

2. člen

 

S SP so določeni pogoji uporabe Qwilink ter pravice in dolžnosti Uporabnika. SP urejajo pogodbeno razmerje med Acento in Trgovcem, za katerega Acenta opravlja storitve v zvezi z uporabo Qwilink ter določajo medsebojne pravice in obveznosti iz tega naslova. SP določajo tudi medsebojne pravice in obveznosti med Acento in Pooblaščenim uporabnikom. Z uporabo Aplikacije Qwilink se Trgovec in/ali pooblaščeni uporabnik v celoti strinja/ta s splošnimi pogoji.

 

II. OPIS SPLETNE STORITVE QWILINK

 

3. člen

 

Qwilink omogoča Uporabniku hitro postavitev spletne strani in objavljanje izdelkov in/ali storitev na več spletnih kanalov hkrati. Uporabnik preko svojega računa Qwilink ustvari in upravlja z vsebino svoje spletne strani, s spletnim katalogom izdelkov in/ali storitev ter z družabnimi omrežji, spletnimi tržnicami in s spletno trgovino.

Qwilink omogoča, da Uporabnik brezplačno uporabi že izdelane generično oblikovane predloge. Če Uporabnik teh ne želi uporabljati, lahko na svoje stroške uporabi svoje oblikovanje podobe spletne strani.

Administratorski vmesnik je Uporabniku dostopen preko Domače strani Qwilink. Vsakokrat veljavni seznam vseh funkcionalnosti Qwilink s polnim opisom je objavljen na Domači strani Qwilink. Acenta bo Qwilink vseskozi razvijala in nadgrajevala z novimi funkcionalnostmi, ki bodo sproti dodane v seznam iz prejšnjega stavka. Vsaka nova funkcionalnost bo praviloma na voljo vsem Uporabnikom. Acenta lahko kadarkoli brez vnaprejšnega obvestila in brez kakršnegakoli nadomestila Uporabniku ukine katerokoli funkcionalnost Qwilink, ki je Uporabniku na voljo brezplačno.

 

4. člen

 

Acenta lahko Trgovcu ponuja tudi podporne storitve, ki so opisane na Domači strani Qwilink ali jih želi Trgovec. Podporne storitve je Acenta dolžna izvesti strokovno, vestno, kvalitetno, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in dobrega strokovnjaka ter na najracionalnejši način.

Podporne storitve se izvajajo na podlagi pisnega naročila Trgovca, poslanega po elektronski ali klasični pošti na kontaktni naslov Acente. Na podlagi naročila Acenta izda Trgovcu pisno ponudbo za izvedbo podpornih storitev s specifikacijo storitev in cene. V primeru potrditve ponudbe se podporne storitve lahko izvedejo tudi z uporabo naročilnice ali delovnega naloga. Kadar bo to potrebno, bosta Acenta in Trgovec za izvedbo podpornih storitev sklenili samostojno pogodbo.

Za izvedbo podpornih storitev mora Trgovec plačati Acenti ustrezno doplačilo k Uporabnini v skladu z vsakokrat veljavnim Cenikom Acente.

 

5. člen

 

V dogovoru s Trgovcem in proti plačilu lahko Acenta opravi tudi storitve razvoja in nadgradnje obstoječih funkcionalnosti Qwilink. Trgovec s sprejemom SP v postopku kreiranja spletne strani izrecno soglaša, da na novo razvite oz. nadgrajene funkcionalnosti iz prejšnjega stavka ostanejo v izključni lasti Acente, ki jih brez kakršnegakoli nadomestila Trgovcu lahko prosto ponudi v uporabo tudi ostalim Uporabnikom.

 

III. POGOJI UPORABE SISTEMA QWILINK

 

6. člen

 

Vsak Uporabnik Qwilink-a mora izpolnjevati hkrati vse naslednje pogoje:

 • da je ob sklenitvi sodelovanja za uporabo Qwilink navedel resnične podatke; in
 • da je pred uporabo Qwilink sprejel SP; in
 • da je v času izpolnitve Obrazca star najmanj 18 let, če gre za fizično osebo, oz. da je zakoniti zastopnik pravne osebe ali da je s strani pravne osebe pooblaščen za uporabo Qwilink, če gre za pravno osebo; in
 • da korektno posluje z vstopno kodo.

Trgovec mora dodatno k pogojem iz prvega odstavka izpolnjevati hkrati še pogoj, da redno poravnava vse obveznosti do Acente.

Pooblaščeni uporabnik Qwilink-a mora dodatno k pogojem iz prvega odstavka izpolnjevati hkrati še pogoj, da ima pooblastilo Trgovca za upravljanje z računom Qwilink.

 

7. člen

 

Z izdajo gesla za vstop v administratorski vmesnik je Uporabniku omogočena uporaba Qwilink-a in je podvržen pravilom določenim z navodili za uporabo storitve, navodili tehničnega osebja Acente in splošno dobro poslovno prakso uporabe spletne storitve.

Uporabnik mora vstopno kodo varovati s skrbnostjo dobrega gospodarja, tako da je onemogočeno, da bi vstopna koda prišla v posest tretjih oseb.

Uporabnik ne sme vstopne kode prenesti na tretjo osebo.

Vse nevarnosti, ki so posredno ali neposredno povezane z zlorabo, pozabo, izgubo oz. odtujitvijo vstopne kode ali njenega dela nosi Uporabnik sam.

 

8. člen

 

Acenta v najkrajšem možnem času in ne kasneje kot v 24urah Uporabniku avtomatično začasno onemogoči uporabo Qwilink v naslednjih primerih:

 • če je 10 krat zaporedoma poskušan vstop v Qwilink z napačnim geslom za vstop v administratorski vmesnik;
 • če je prijavljena zloraba, pozabitev, izguba, kraja ali nepooblaščen dostop do gesla za vstop v administratorski vmesnik;
 • če obstajajo razlogi za sum o možnosti zlorabe ali nepooblaščenem dostopu do Qwilink-a.

Po prenehanju začasne ustavitve lahko Acenta Uporabniku za nadaljevanje uporabe Qwilink izda novo geslo za vstop v administratorski vmesnik.

 

9. člen

 

Uporaba Qwilink-a, ki ni v skladu s SP navodili za uporabo sistema, navodili tehničnega osebja Acente in splošno dobro poslovno prakso uporabe sistema, šteje za zlorabo sistema in je strogo prepovedana.

Za zlorabo sistema šteje zlasti:

 • vdor v Qwilink ter poskus vdora;
 • povzročitev škode na spletnih straneh narejenih z uporabo Qwilink ali v Qwilink ter poskus povzročitve škode;
 • branje sistemskih datotek Qwilink, tudi če so te dostopne;
 • oškodovanje Uporabnikov ali Acente ter poskus oškodovanja;
 • sum goljufije ali drugega nezakonitega dejanja;
 • uporaba Qwilink za drugačen namen kot je določen s SP (npr.za oddajanje spletnih strani naprej tretjim osebam ipd.);
 • objava vsebin, ki so v nasprotju s predpisi Evropske Unije ter splošno sprejetimi moralnimi stališči v družbi;
 • objava nasilnih, obrekljivih, opolzkih, pornografskih, žaljivih ali kakorkoli za javnost spornih vsebin;
 • objava ali namestitev vsebin, ki so namenjene protizakonitemu uničenju ali vlomu v druge sisteme (npr. virus, rootkit, exploit, ipd.);
 • objava ali namestitev vsebin, ki so namenjene katerikoli drugi dejavnosti, ki je v nasprotju z namenom Qwilink (npr. razni irc roboti, warez, ipd.);
 • objava ali namestitev vsebin, ki bi lahko kakorkoli škodovala dobremu imenu in/ali finančni stabilnosti Acente;
 • pošiljanje nadležne elektronske pošte (SPAM) in masovnih oglasnih sporočil, ki v naslovu ali telesu sporočila ali v priponki vsebuje navedbo elektronskega naslova ali domeno, ki vključuje besedo “Acenta” ali “Qwilink” ali, če je katerakoli od teh besed vključena v besedilo v naslovu ali telesu sporočila ali se nahaja v priponki.

 

IV. UREDITEV MEDSEBOJNIH RAZMERIJ MED UPORABNIKOM IN ACENTO

 

10. člen

 

Medsebojna razmerja med Acento in Uporabnikom, ki zadevajo poslovanje prek Qwilink so urejena neposredno s SP. Acenta se v skladu s SP zaveže Trgovcu omogočiti uporabo Qwilink, Trgovec pa se zaveže, da bo za uporabo teh storitev Acenti plačeval Uporabnino. Pogodba o uporabi Qwilink v smislu določila tega odstavka je sklenjena v trenutku, ko se Trgovec in Acenta dogovorita o sodelovanju.

Medsebojna razmerja iz prejšnjega odstavka so ustanovljena in urejena za nedoločen čas in v vsakem posameznem primeru začnejo učinkovati s trenutkom sprejema SP.

 

11.člen

 

Uporabniku Qwilink je na voljo tehnična podpora, ki se vrši preko elektronske pošte info@Qwilink.me. Acenta bo upoštevala le zahtevke za podporo, ki so bili poslani na info@Qwilink.me iz v Obrazcu navedenega kontaktnega naslova elektronske pošte Uporabnika.

Acenta bo tehnično podporo nudila ob delavnikih med 8.00 in 16.00 uro, pri čemer bodo zahtevki za podporo obravnavani po vrstnem redu njihovega prejema. Acenta bo zahtevke skušala rešiti v primernem času, pri čemer ni dolžna rešiti zahtevka v celoti, temveč le toliko, da je omogočena nadaljnja uporaba Qwilink-a.

Acenta si pridržuje pravico do opravljanja rednih in izrednih tehničnih vzdrževalnih posegov v Qwilink, ki se bodo praviloma izvajali med 00.00 in 06.00 uro zjutraj ali ob sobotah, dela prostih dnevih in praznikih.

Acenta bo Uporabnika obveščala o rednih in izrednih posegih iz prejšnjega odstavka le, če bo načrtovana prekinitev delovanja daljša od 15 minut. Obveščanje iz prejšnjega stavka se izvaja prek Domače strani ali preko v Obrazcih navedenih kontaktnih naslovov elektronske pošte ali preko obvestil v nadzorni plošči (t.i. Dashboard) znotraj administratorskega vmesnika, in sicer najmanj en dan pred načrtovanim rednim posegom oz. v primeru izrednega posega, takoj ko je to mogoče.

 

12.člen

 

Uporabnik mora pri postavitvi, upravljanju in urejanju vsebine spletnih strani narejenih s Qwilink upoštevati predpise s področja varstva avtorskih in sorodnih pravic in vseskozi zagotavljati, da so objavljeni materiali in materiali, ki podpirajo dodatne funkcionalnosti spletnih strani (kot npr. skripte, programi ipd.) prosti avtorskopravnega varstva oz. dani v splošno uporabo vsem oz. da nosilci avtorskih pravic, ki sodelujejo, so sodelovali oz. bodo sodelovali pri postavitvi, upravljanju in urejanju vsebine spletnih strani, soglašajo s prenosom in uporabo njihovih avtorskih pravic na Trgovca v obsegu, ki ustreza namenu spletnih strani.

Na spletnih straneh narejenih s Qwilink ni dovoljeno neavtorizirano objavljati in/ali shranjevati avtorsko zaščitenih materialov in vsebin, ki so last zaščitenih blagovnih in/ali storitvenih znamk ali so pod patenti.

 

13.člen

 

Acenta si pridržuje pravico pregledovati vsebino spletnih strani Trgovca v Qwilink in ima pravico odstraniti katerokoli vsebino, ki je v nasprotju s SP.

Za vsebino in varnost spletnih strani, Qwilinka, kataloga izdelkov, spletne tržnice, družabnih omrežij in spletne trgovine je odgovoren Trgovec. Če bo Trgovec prek Qwilink uporabljal kakršnekoli dovoljene skripte in programe, ki niso v lasti Acente, je v celoti odgovoren tudi za njihovo pravilno delovanje in redno posodabljanje.

 

V. OBRAČUN STORITEV

 

14.člen

 

Uporaba Qwilink je brezplačna za čas 21 dni od prve prijave v Qwilink ali do prve objave spletne strani, narejene s Qwilink. Po prvi objavi oz preteku 21 dni Acenta za uporabo Qwilink Trgovcu zaračunava mesečno nadomestilo v obliki Uporabnine + DDV. Uporabnina se prvič obračuna za tisti mesec, v katerem je potekel 21 dnevni rok oziroma je Trgovec ali Acenta v Trgovčevem imenu objavil spletno stran, ki je narejena z uporabo Qwilink in se nato obračunava za vse nadaljnje mesece, dokler je spletna stran, narejena s Qwilink objavljena.

Uporabnina se deli na mesečni znesek in je odvisen od modulov, ki jih Trgovec uporablja. Pri spletni trgovini se poleg fiksnega zneska zaračunava še variabilni del. Mesečni znesek se lahko razlikuje glede na državo, v kateri se storitev Qwilink trži, variabilni del pa je odvisen od mesečno ustvarjenega prometa Trgovca v Qwilink. Izračun mesečne Uporabnine je določen z vsakokrat veljavnim Cenikom Qwilink, ki je dostopen na Domači strani Qwilink. Acenta lahko s Trgovcem sklene individualni dogovor glede višine ali izračuna Uporabnine, ki ni vezan na vsakokrat veljavni Cenik Qwilink.

Za spletno trgovino se uporabnina, ki predstavlja fiksni mesečni znesek zaračunava v tekočem mesecu za prihodnji mesec.

 

15.člen

 

Izvedba podpornih storitev ni zajeta z Uporabnino in se obračuna posebej v skladu z vsakokrat veljavnim Cenikom Acente. Podporne storitve se obračunavajo na podlagi posebnega pisnega dogovora. Acenta in Trgovec ceno storitev razvoja in nadgradnje obstoječih funkcionalnosti Qwilink določita na podlagi ocene porabljenega časa in vsakokrat veljavnega Cenika Acente.

Če se na zahtevo Trgovca podporne storitve izvajajo na lokaciji Trgovca, bo Acenta zaračunala te storitve tudi po dejansko porabljenem času, ki se izrazi kot vsota časa prisotnosti pri Trgovcu. Če se storitve na zahtevo Trgovca izvajajo na lokaciji izven sedeža podjetja, je Trgovec dolžan Acenti povrniti tudi dokumentirane potne stroške in morebitne stroške običajne nastanitve.

 

16. člen

 

Trgovec poravna svojo mesečno obveznost iz naslova Uporabnine v roku 8 dni od datuma izstavitve računa z nakazilom na transakcijski račun Acente.

Za namen pravilnega obračuna Uporabnine, Trgovec s sprejemom SP v postopku kreiranja računa Qwilink izrecno dovoljuje Acenti, da spremlja in sešteva promet, ki se ustvari prek Qwilink.

Obračunsko obdobje po tem členu je od 00.00 ure prvega dne v posameznem koledarskem mesecu do 24.00 ure zadnjega dne v posameznem koledarskem mesecu.

 

17.člen

 

Trgovec poravna svojo obveznost iz naslova zanj opravljene podporne storitve v roku 8 dni od datuma izstavitve računa z nakazilom na transakcijski račun Acente. Acenta bo račun za plačilo opravljene podporne storitve izstavila Trgovcu v roku 3 dni od opravljene podporne storitve, skupaj s specifikacijo storitev in eventualnih stroškov, na katere se račun nanaša.

Acenta lahko ne zaračuna določenih podpornih storitev kot je izdelava spletne strani, vnos podatkov na spletno stran, izdelava profilov na družabnih omrežjih in podobno. V primeru, da Trgovec odstopi od storitve Qwilink pred 24 meseci od vzpostavitve storitve Qwilink, je Trgovec dolžan poravnati opravljene podporne storitve, ki niso bile zaračunane, po vsakokrat veljavnem ceniku Acente.

 

18.člen

 

Acenta si pridržuje pravico enostransko spremeniti višino Uporabnine in/ali obseg storitev, katerih uporaba je krita s plačevanjem Uporabnine. Spremembe stopijo v veljavo z naslednjim obračunskim obdobjem.

Acenta se zaveže, da bo v primeru sprememb iz prejšnjega odstavka, o tem najmanj 15 dni pred začetkom veljave sprememb obvestila Trgovca na v Obrazcu navedeni kontaktni naslov elektronske pošte.

Trgovec, ki se s spremembami iz prvega odstavka tega člena ne strinja, mora v roku osmih dni od dne, ko je Acenta poslala obvestilo o spremembi iz prejšnjega odstavka, odpovedati uporabo storitev Qwilink, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da Trgovec te spremembe sprejema.

 

19.člen

 

Acenta vse račune izstavlja izključno v elektronski obliki na v Obrazcu navedeni kontaktni naslov elektronske pošte Trgovca. Tako izstavljeni računi Acente so veljavni s faksimilom podpisa odgovorne osebe Acente oz. podpisani z verificiranim digitalnim potrdilom.

 

VI. UREDITEV MEDSEBOJNIH RAZMERIJ MED NAKUPOVALCEM IN ACENTO

 

20. člen

 

Obiskovalec vstopa v pogodbeno razmerje s Trgovcem, zato med Nakupovalcem in Acento ne obstajajo medsebojna razmerja, razen kolikor je s Politiko zasebnosti (poglavje VII. SP) določeno drugače.

Trgovec mora v skladu s SP za Nakupovalce, ki bodo prijavljeni v Qwilink, pripraviti splošne pogoje poslovanja, ki bodo urejali medsebojna razmerja med Trgovcem in Nakupovalci, ki morajo vsebovati tudi politiko zasebnosti v skladu z določili poglavja VII. SP.

Za vsebino splošnih pogojev poslovanja in politiko zasebnosti iz prejšnjega odstavka je odgovoren Trgovec. Acenta ne odgovarja za kakršnekoli spore, kazni ali stroške v zvezi s postopki pred pristojnimi institucijami ali državnimi organi, kakor tudi ne za druge nevšečnosti, ki bi Trgovcu ali Nakupovalcu nastale zaradi neupoštevanja določila prejšnjega odstavka.

 

VII. POLITIKA ZASEBNOSTI

 

21. člen

 

Acenta osebne podatke, pridobljene s Qwilink zbira, vodi, obdeluje in shranjuje izključno za potrebe lastnega poslovanja in jih v nobeni obliki ne nudi drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen če podatke zahteva pristojen državni organ z dokončno odločbo, izdano pri izvajanju svojih zakonitih nalog.

Acenta je v skladu s predpisi upravičena do zbiranja, vodenja, obdelave in shranjevanja osebnih podatkov Uporabnika in Nakupovalca.

Acenta v skladu s prejšnjima dvema odstavkoma zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje podatke o Uporabniku:

 • ime in priimek imetnika vstopne kode;
 • ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca pravne osebe;
 • firmo oz. naziv pravne osebe;
 • naslov prebivališča oz. sedež pravne osebe;
 • davčno številko pravne osebe;
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
 • kontaktno številko mobilnega ali stacionarnega telefona;
 • geslo za vstop v administratorski vmesnik v šifrirani obliki;
 • promet, ki se ustvari prek spletne trgovine Trgovca v sistemu Qwilink;
 • druge podatke, ki jih Uporabnik prostovoljno vpiše v Obrazec;
 • druge podatke, ki jih Uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

Acenta v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje podatke o Nakupovalcu:

 • ime in priimek;
 • naslove za dostavo;
 • firmo oz. naziv pravne osebe (če je nakupovalec pravna oseba);
 • davčno številko pravne osebe (če je nakupovalec pravna oseba);
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
 • geslo v šifrirani obliki;
 • kontaktno telefonsko številko;
 • državo bivanja;
 • druge podatke, ki jih Nakupovalec prostovoljno vpiše v polja ob prijavi oz. registraciji;
 • druge podatke, ki jih Nakupovalec prostovoljno doda naknadno v svojem profilu znotraj sistema Qwilink.

Podatke Uporabnikov in Nakupovalcev Acenta hrani in varuje na primeren način, tako da ne prihaja do morebitnih neupravičenih posredovanj teh podatkov nepooblaščenim osebam.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost v tretjem odstavku tega člena navedenih podatkov je odgovoren Uporabnik, za pravilnost, popolnost in ažurnost v četrtem odstavku tega člena navedenih podatkov pa je odgovoren Obiskovalec.

 

22. člen

 

Uporabnik z izpolnitvijo Obrazca dovoljuje in pooblašča Acento, da v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo zbira, vodi, obdeluje in shranjuje njegove podatke, ki izhajajo iz uporabe Qwilink.

Uporabnik z izpolnitvijo Obrazca soglaša z obdelavo osebnih podatkov in izjavlja, da je seznanjen z obdelavo osebnih podatkov za potrebe Acente (obdelava za potrebe Acente; za izvrševanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz uporabe Qwilink; za namene neposrednega trženja s strani Acente; za namene obveščanja o novostih storitev in/ali produktov, ki jih nudi in/ali trži Acenta), s podatki o upravljavcu baze osebnih podatkov (Acenta d.o.o., Kranjska cesta 4, Radovljica), z uporabnikom teh podatkov (enako Acenta), z dejstvom, da daje te podatke na podlagi zakonov in predpisov ter prostovoljno in brez posledic, če odkloni dajanje tistih podatkov, ki po zakonu niso obvezni, če pa odkloni dajanje tistih podatkov, ki so po zakonih ali predpisih obvezni, Acenta zavrne uporabo Qwilink oz. takoj enostransko odstopi od nudenja vseh storitev Qwilink, nadalje, da je seznanjen z naslednjimi pravicami: od upravljavca osebnih podatkov zahtevati vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov, potrditev, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, vpogledati v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter jih prepisati ali kopirati ter s pravico, da mu upravljavec posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, da se mu posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen, dobiti informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave, dobiti informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter soglaša, da se njegova v Obrazcu navedena elektronska pošta uporablja za namene neposrednega trženja s strani Acente ter soglaša, da ga na navedeni naslov in telefonsko številko Acenta obvešča o novostih in ostalih tržnih vsebinah.

Soglasje iz prejšnjega odstavka je za vsakega Nakupovalca dolžan pridobiti Trgovec.

 

23. člen

 

 1. Vsakemu Uporabniku in Nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe Qwilink dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”). Strežniki Acente samodejno zbirajo podatke o tem kako Uporabnik in Obiskovalec uporabljata Qwilink ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki Acente shranjujejo informacije o uporabi Qwilink, statistične podatke in IP številke Uporabnika in Nakupovalca. Podatke o uporabi Qwilink s strani Nakupovalcev lahko Acenta uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in razvoju orodij za Trgovca za pomoč pri trženju izdelkov in/ali storitev preko Qwilink.
 2. Posredno lahko Qwilink na osebni računalnik Uporabnika in Nakupovalca shrani tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mest v anonimni obliki. Z zunanjo storitvijo Google Analytics upravlja Google Inc., zato v tem delu velja Pravilnik o zasebnosti Google, ki je dostopen na spletni strani http://www.google.com/policies/privacy/.
 3. Qwilink uporablja tudi vmesnik (t.i. »plugin«) za zunanjo storitev Facebook (facebook.com), s katero upravlja Facebook Inc., zato v tem delu velja Politika zasebnosti Facebook, ki je dostopna na spletni strani http://www.facebook.com/about/privacy/. Enako velja za vse druge vmesnike, ki so povezani s Qwilink-om.
 4. V skladu s 157. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS, št. 109/2012 – ZEKom-1) poteka dodeljevanje in shranjevanje piškotkov iz 23. člena Splošnih pogojev uporabe spletne storitve Qwilink (v nadaljevanju kot SP) na podlagi privolitve Uporabnika oz. Nakupovalca, ki je dana z začetkom vsakokratne uporabe Qwilink. Piškotke zunanje storitve Google Analytics lahko Uporabnik oz. Obiskovalec ne dovoli.
 5. Qwilink omogoča Uporabniku ustrezne rešitve za obveščanje obiskovalcev spletne trgovine v sistemu Qwilink glede dodeljevanja, shranjevanja, dovoljevanja in nastavljanja piškotkov iz 23. člena SP, vendar samo v okviru obstoječe funkcionalnosti Qwilink.
 6. V primerih, ko Uporabnik svoji spletni trgovini v sistemu Qwilink sam doda lastni “javascript” in/ali “widget” in/ali njuno kontrolo prek “plugina”, funkcionalnost iz prejšnjega odstavka za te dodatke ni omogočena in je Uporabnik v tem delu sam odgovoren za obveščanje glede piškotkov iz 23. člena SP.

 

VIII. OZNAČITEV REFERENCE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE

 

24. člen

 

Trgovec s sprejemom SP v postopku kreiranja računa Qwilink izrecno soglaša:

 1. Da sme Acenta njegove spletne strani označiti s storitveno znamko Qwilink (“Narejeno s Qwilink”, “Powered by Qwilink” ipd.), ki lahko vključuje tudi povezavo do Domače strani Qwilink (“hyperlink”). Odstranitev te povezave je stvar individualnega dogovora med Trgovcem in Acento, razen v primeru, ko Trgovec uporablja eno od brezplačnih oblikovnih predlog.
 2. Da sme Acenta na svoji spletni strani, na spletni strani Qwilink, v svoji predstavitveni mapi ter v drugih promocijskih in marketinških gradivih navajati Trgovca in spletno trgovino Trgovca ter logotip Trgovca in logotip spletne trgovine Trgovca s povezavo do spletne strani Trgovca in do spletne strani spletne trgovine Trgovca ter ostalih spletnih strani Trgovca kot referenco ves čas, dokler traja poslovno sodelovanje med Acento in Trgovcem, razen če je med Acento in Trgovcem izrecno pisno dogovorjeno drugače.
 3. Da sme Acenta s strani Trgovca vnešene podatke o izdelkih in/ali storitvah v sistem Qwilink uporabiti za sestavo nabora podatkov, ki jih sme Acenta ponuditi kot del storitve Qwilink novim Trgovcem.
 4. Da sme Acenta v Qwilink in drugje na spletu, v medijih mobilne telefonije, z uporabo spletnih aplikacij in aplikacij mobilne telefonije ter z uporabo novih, trenutno še ne iznajdenih, spletnih trženjskih platform in trženjskih platform mobilne telefonije izvajati vse dovoljene aktivnosti za pospeševanje prodaje njegovih izdelkov in/ali storitev, predvsem sme Acenta za namen pospeševanja prodaje:
 • uporabljati s strani Trgovca vnešene podatke o izdelkih in/ali storitvah;
 • uporabljati podatke o ravnanju s podatki iz prejšnje alineje, kot npr. iskanje po izdelkih in/ali storitvah s strani Nakupovalcev;
 • prikazovati podatke o izdelkih in/ali storitvah, vključno z osnovno prikazno sliko izdelka in/ali storitve, v primerjalnih prikazih, kot npr. primerjava izdelka in/ali storitve enega Trgovca z izdelkom in/ali storitvijo drugega Trgovca ali primerjava več izdelkov in/ali storitev enega Trgovca med seboj;
 • prikazovati podatke o izdelkih in/ali storitvah, vključno z osnovno prikazno sliko izdelka in/ali storitve, v skupnem iskalniku po vseh izdelkih in/ali storitvah, ki jih ponujajo vse spletne trgovine vseh Trgovcev, ki uporabljajo Qwilink;
 • prikazovati najbolje prodajane izdelke in/ali storitve v posebnih rubrikah ter z navedbo “najbolje prodajano” oz. “best seller” ipd.;
 • prikazovati najbolje ocenjene izdelke in/ali storitve s strani Nakupovalcev v posebnih rubrikah ter z navedbo “najbolje ocenjeno” oz. “best reviewed” ipd.;
 • prikazovati izdelke in/ali storitve z najboljšim razmerjem med kakovostjo in ceno v posebnih rubrikah ter z navedbo “ugoden nakup” oz. “best buy” ipd.;
 • distribuirati kataloge izdelkov in/ali storitev preko spletnih socialnih in mobilnih omrežij ali preko drugih spletnih strani in spletnih storitev, kot npr. Facebook, Twitter ipd..

Acenta za izvajanje aktivnosti za pospeševanje prodaje iz prvega odstavka tega člena Trgovcu ne bo zaračunala nobenih doplačil k Uporabnini, kadar pa bo tako doplačilo nujno zaradi zaračunavanja storitev s strani tretjih oseb, bo Acenta tovrstno plačljivo pospeševanje prodaje izvajala le ob predhodnem pristanku Tergovca na višino doplačila. Trgovec za izdajo soglasij po prvem odstavku tega člena ni upravičen do nobenih nadomestil ali drugih ugodnosti.

Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena, se lahko Acenta in Trgovec glede teh vprašanj izrecno pisno dogovorita drugače.

 

IX. ODGOVORNOST ACENTE

 

25. člen

 

Acenta se s skrbnostjo dobrega strokovnjaka trudi za kakovost svojih storitev in za brezhibno ter nemoteno delovanje Qwilink, vendar ne more zagotavljati, da bodo storitve Qwilink vseskozi delovale varno, neprekinjeno, brez napak in brez izgube podatkov. Acenta bo Qwilink vseskozi izboljševala, tudi prek redne komunikacije z Uporabniki ter z upoštevanjem njihovega odziva in dobljenih povratnih informacij.

 

26. člen

 

Priklop na spletno omrežje in storitve ponudnikov dostopa do spleta niso predmet storitev, ki jih nudi Acenta v okviru Qwilink. Acenta zato ne prevzema nobene odgovornosti za motnje in prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do storitev Qwilink, kakor tudi ne za posledice, ki nastanejo zaradi teh motenj, prekinitev in napak.

Acenta niti Uporabniku niti Nakupovalcu niti tretjim osebam ni odgovorna za neposredno ali posredno škodo, izpad dohodka, izgubo dobička, izgubo ali okrnitev dobrega imena ter druge stroške, nastale zaradi njihove uporabe ali nezmožnosti uporabe Qwilink, predvsem pa je izključena odgovornost Acente za:

 • izgubo podatkov;
 • nepravilno dostavljene ali nedostavljene podatke;
 • pomoten ali naključen zapis, izbris ali izpustitev podatkov;
 • napake v programskih orodjih;
 • nepooblaščeno uporabo administratorskega in uredniškega vmesnika;
 • vse primere zlorabe sistema;
 • zamik začetka poslovanja zaradi zavrnitve uporabe Qwilink;
 • podaljšan odzivni čas;
 • varnost, kvaliteto, ustreznost, zanesljivost ali zakonitost kateregakoli produkta in/ali storitve, ki se ponuja in/ali trži prek Qwilink;
 • ustreznost in pravilnost opisov, slik, ponudb, cen ter ostalih podatkov, povezanih s produkti in/ali storitvami, ki se ponujajo in/ali tržijo prek Qwilink;
 • vsebino vseh ostalih spletnih strani, ki niso neposredno povezane s produkti in/ali storitvami, ki se ponujajo in/ali tržijo prek Qwilink, se pa nahajajo v okviru ali v zvezi s spletnimi stranmi, narejenimi s Qwilink;
 • dogodke, na katere nima vpliva oz. nad katerimi nima nadzora (višja sila kot npr. potres, požar, poplava, vojno stanje, množične demonstracije, izredne vremenske razmere, izpad energije ipd.).

 

X. ODGOVORNOST TRGOVCA

 

27. člen

 

Trgovec izjavlja, zagotavlja in jamči Acenti:

 • da izpolnjuje vse pogoje za uporabo Qwilink v skladu s SP in da bo v celotnem obdobju uporabe Qwilink upošteval SP;
 • da izpolnjuje vse pogoje za pravno veljavno spletno prodajo in/ali trženje in za poslovanje prek te oblike ponujanja izdelkov in/ali storitev, predvsem da ima registrirano dejavnost trgovine za prodajo preko spleta oz. da ima pridobljena ustrezna dovoljenja za opravljanje tovrstne dejavnosti in da ima vsa potrebna dovoljenja in pravice za poslovanje v vseh državah, kjer bo zonujal nakup izdelkov in/ali storitev prek spleta;
 • da so podatki, ki jih je posredoval v Obrazcu za kreiranje računa Qwilink, ves čas pravilni, popolni in ažurni ter da s kontaktnim elektronskim naslovom upravlja izključno on in da ima do njega neposreden dostop;
 • da je Obrazec za kreiranje računa Qwilink vložen v dobri veri, za zakonite namene in ne posega v nobene pravice tretjih oseb;
 • da podaja vsebine in postavi spletne strani in spletno prodajo in/ali trženje tako, da ne krši nobenih pravic tretjih oseb ali veljavnih predpisov ter da spoštuje prepoved diskriminacije po rasi, spolu, jeziku, veri, političnih nazorih, spolni usmeritvi ali kakšni drugi osebni okoliščini;
 • da ne postavi spletnih strani in spletne prodaje in/ali trženja v slabi veri ali za prepovedano dejavnost;
 • da spletne strani in vsebine v Qwilink niso v nasprotju z zakonom, javnim redom ali moralo in da ne posegajo v ustavne ali zakonske pravice tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine;

Trgovec prevzema nase vso odgovornost za ravnanja vsake osebe, ki jo bo prekQwilink pooblastil za upravljanje (Administrator) in/ali za urejanje vsebin (Urednik).

Trgovec je v celoti odgovoren za redno poravnavanje davčnih obveznosti iz naslova poslovanja prek Qwilink.

Če Trgovec ne spoštuje obveznosti, izjav, zagotovil in jamstev iz tega člena ima Acenta pravico, da na svojo lastno pobudo Trgovcu trajno ustavi uporabo Qwilink.

 

28. člen

 

Trgovec se zaveže, da ne bo prekomerno obremenjeval strežnikov Acente in da bo spoštoval omejitev prostora (“Gb”) ter omejitev prometa (“bandwith kb/s”), ki jo bo Trgovcu za uporabo Qwilink dodelila Acenta. V primeru prekomerne porabe prostora in/ali prometa lahko Acenta Trgovcu omeji takšno porabo ali mu dodatno zaračuna dodatni prostor in/ali promet v skladu z vsakokrat veljavnim Cenikom Acente.

Pred izvedbo enega od ukrepov iz prejšnjega odstavka bo Acenta pisno opozorila Trgovca, da je prekoračil dodeljeni prostor in/ali promet ter ga seznanila s stroški, ki mu bodo zaračunani, če bo želel, da Qwilink v sklopu njegovega računa nemoteno deluje naprej. Če Trgovec ne soglaša z obračunom dodatnih stroškov za prekoračitev prostora in/ali prometa za posamezno obračunsko obdobje, Acenta spletnim stranem Trgovca v sistemu Qwilink brez nadaljnjega obvestila omeji zgornje meje na strežniku Acente, zaradi česar se delovanje Qwilink v sklopu Trgovčevega računa lahko upočasni in/ali deluje s prekinitvami oz. izpadi. Za predmetno upočasnjeno delovanje in/ali delovanje s prekinitvami oz. izpadi je v celoti in izključno odgovoren Trgovec.

 

29. člen

 

Trgovec je dolžan vse podatke, do katerih bi prišel med izvajanjem aktivnosti po SP in se nanašajo na Acento, varovati kot poslovno skrivnost in skrbeti, da nikakršni podatki, listine ali kakršnakoli dokumentacija ne bodo prišli v roke nepooblaščenih oseb. Dolžnost varovanja poslovne skrivnosti velja za Trgovca časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja po SP.

Trgovec Acente, njenih lastnikov, zakonitih in pooblaščenih zastopnikov, zaposlenih, sodelavcev, partnerjev in posrednikov ne bo vpletal v odškodninske ali druge pravne postopke zaradi neposredne ali posredne škode, ki je nastala Uporabniku, Nakupovalcu ali tretji osebi kot posledica nesoglasja, uporabe ali nepravilne uporabe Qwilink, transakcije ali dogovora s katerokoli od navedenih oseb. V nasprotnem primeru je Trgovec dolžan kriti Acenti vse sodne stroške in honorarje pravnih zastopnikov.

Če Trgovec ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovarja Acenti za škodo, ki nastane iz tega naslova.

 

XI. PRENEHANJE MEDSEBOJNIH RAZMERIJ MED UPORABNIKOM IN ACENTO

 

30. člen

 

Trgovec lahko kadarkoli preneha uporabljati Qwilink, če to s pisno izjavo sporoči Acenti. Pred podajo izjave iz prejšnjega stavka mora Trgovec poravnati Acenti vse obveznosti iz naslova uporabe Qwilink.

Acenta Trgovcu ukine možnost uporabe Qwilink najkasneje v roku enega delovnega dne po prejemu pisne izjave iz prejšnjega odstavka.

Določili prejšnjih dveh odstavkov se smiselno uporabljata tudi za Pooblaščenega uporabnika.

V primerih iz prejšnjih treh odstavkov razmerja med Uporabnikom in Acento avtomatično prenehajo veljati z dnem, ko Acenta Uporabniku trajno ustavi uporabo Qwilink.

 

31. člen

 

V naslednjih primerih lahko Acenta Uporabniku v vsakem trenutku, brez predhodnega pisnega obvestila, brez odpovednega roka in brez posebne obrazložitve trajno ustavi uporabo Qwilink:

 • zaradi smrti, izgube poslovne sposobnosti ali prenehanja Uporabnika;
 • če Uporabnik ne upošteva SP;
 • če Uporabnik ne posluje korektno;
 • če je ugotovljeno, da je Uporabnik zlorabil sistem ter
 • v drugih primerih, ko je to potrebno zaradi varnosti ali zaščite Qwilink.

Če je Acenta v skladu s prejšnjim odstavkom trajno ustavila uporabo Qwilink Trgovcu, se istočasno avtomatično trajno ustavi uporaba Qwilink tudi vsem Pooblaščenim uporabnikom, ki jih je pooblastil ta Trgovec.

Z dnem trajne ustavitve uporabe Qwilink se Uporabniku onemogoči in blokira dostop do Qwilink.

 

32. člen

 

Acenta lahko pisno odpove nudenje Qwilink:

 • brez navajanja odpovednih razlogov z odpovednim rokom 6 mesecev, če odpoveduje zaradi lastne poslovne odločitve pred iztekom prvega leta uporabe Qwilink s strani Uporabnika;
 • brez navajanja odpovednih razlogov z odpovednim rokom 3 mesece, če odpoveduje zaradi lastne poslovne odločitve po izteku prvega leta uporabe Qwilink s strani Uporabnika;

Odpovedni rok začne teči naslednji delovni dan po vročitvi pisne odpovedi nasprotni stranki. V času odpovednega roka je Acenta dolžna zagotavljati Uporabniku nemoteno opravljanje storitev.

 

33. člen

 

Pred prenehanjem razmerja med Trgovcem in Acento mora:

 • Trgovec poravnati Acenti vse obveznosti, ki bodo zapadle do dne prenehanja; Med obveznosti sodi tudi določba iz 2 odstavka 17. Člena te pogodbe; in
 • Uporabnik vsa naročila Nakupovalcev, ki še niso bila izvršena, realizirati ali pa stornirati tako, da so v spletni prodaji Trgovca znotraj Qwilink vsa naročila zaključena, sicer takšno stornacijo opravi Acenta ob blokadi dostopa do Qwilink. O izvršeni stornaciji naročil po prejšnjem stavku Acenta ni dolžna posebej obveščati niti Uporabnika niti Nakupovalcev, katerih naročila so bila stornirana.

Pred prenehanjem razmerja med Uporabnikom in Acento bo Acenta Trgovcu na njegovo zahtevo in za potrebe njegovega nadaljnjega poslovanja, iz spletnih strani narejenih v Qwilink izvozila naslednje podatke:

 • katalog izdelkov (artikli, blagovne znamke, kategorije, tehnične specifikacije);
 • vsebino spletne strani;
 • fotografije
 • naročila;
 • seznam registriranih uporabnikov;
 • vsebino podpornih strani.

Ne glede na določilo prejšnjega stavka Acenta Trgovcu iz spletnih strani narejenih v Qwilink ne bo izvozila podatkov, ki jih niso vnesli Trgovec, Pooblaščeni uporabnik ali Nakupovalci.

 

XII. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

 

34. člen

 

Acenta lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih strani, spletnih trgovin, družabnih omrežij, poslovnih programov, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem Qwilink, in v primeru sprememb lastne poslovne politike v zvezi s poslovanjem Qwilink spreminja in/ali dopolnjuje SP, o čemer bo vsakič seznanila Uporabnika na primeren način. Kot primeren način po prejšnjem stavku šteje zlasti obveščanje prek Domače strani Qwilink ali preko v Obrazcih navedenih kontaktnih naslovov elektronske pošte ali preko obvestil v nadzorni plošči (t.i. Dashboard) znotraj administratorskega vmesnika. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve SP začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev na Domači strani. Če je sprememba in/ali dopolnitev SP nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami SP ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi SP odpovedati uporabo Qwilink, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da Uporabnik spremembe in/ali dopolnitve SP sprejema.

Acenta bo Uporabnika prek obvestil na Domači strani Qwilink redno obveščala tudi o ostalih novostih pri poslovanju s Qwilink.

 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

35. člen

 

Acenta omogoča polno funkcionalnost in normalno delovanje Qwilink samo za posamezne POLNE različice spletne storitve, ne pa tudi za t.i. BETA različice. Acenta na Domači strani Qwilink objavi ali je posamezna različica, ki je na voljo Uporabnikom POLNA različica ali BETA različica.

Dokler je posamezna različica Qwilink v BETA stadiju, jo Uporabnik lahko uporablja izključno na svojo lastno odgovornost ter je izključena vsakršna odgovornost Acente za normalno delovanje Qwilink, predvsem pa je izključena odgovornost Acente za:

 • polno delovanje vsake posamezne funkcionalnosti in/ali več funkcionalnosti v medsebojnih razmerjih;
 • stabilnost delovanja Qwilink;
 • programske in sistemske napake ter hrošče (t.i. bug);
 • nespoštovanje pravil o medsebojnem obveščanju in objavah.

 

36. člen

 

Za SP in za vse spore med Acento in Uporabnikom velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

Vsa medsebojna komunikacija med Acento in Uporabnikom mora potekati v jeziku, v katerem so sestavljeni SP oz. v angleškem jeziku.

Acenta in Uporabnik bosta vse spore, ki nastanejo iz medsebojnih razmerij po SP, reševala sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Acento in Uporabnikom izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Acenta in Uporabnik kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s SP se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

 

37. člen

 

SP začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od njihove objave na Domači strani ter so zainteresiranim osebam na voljo v elektronski obliki na spletni strani http://www.Qwilink.com/pogoji-poslovanja.

SP je v Radovljica, dne 01.01.2016 sprejel direktor Acenta d.o.o., Kranjska cesta 4, Radovljica.

 

Zadnja sprememba SP: 26. 1. 2017